AKTUALNOŚCI

Andrzej Bargiel zdobył szczyt Sziszapangmy

 
 
 
 
 
6 października 2013
 
ONET Sport, 2 października 2013
 
Andrzej Bargiel zdobył szczyt Sziszapangmy
 
lAndrzej Bargiel. Fot. www.redbull.com
 
An­drzej Bar­giel zdo­był szczyt Szi­sza­pang­my w Hi­ma­la­jach - in­for­mu­je ser­wis rmf24.​pl.
 
 Zo­stał w ten spo­sób pierw­szym Po­la­kiem, który po­ko­nał ośmio­ty­sięcz­nik na nar­tach.

25-let­ni Bar­giel nie był je­dy­nym, który pró­bo­wał zdo­być Szi­sza­pang­mę. Wszyst­kie inne za­ło­gi, z naj­sil­niej­szy­mi w staw­ce Hisz­pa­na­mi na czele, jed­nak wy­co­fa­ły się, a Polak sa­mot­nie kon­ty­nu­ował wy­pra­wę.

"Do szczy­tu po­zo­sta­ło około 40 me­trów, wa­run­ki są bar­dzo cięż­kie, bar­dzo dużo świe­że­go śnie­gu, kiep­ska wi­docz­ność" - prze­ka­zał na nie­dłu­go przed suk­ce­sem pol­ski hi­ma­la­ista.

W tej chwi­li Bar­giel zjeż­dża już do obozu dru­gie­go, gdzie czeka na niego brat Grze­gorz Bar­giel i Da­riusz Za­łu­ski. Potem razem zejdą do bazy.

BLOG ANDRZEJA BARGIELA

WIĘCEJ

ARTYKUŁ POWIĄZANY

(js, em)